Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Mrs. Bean

1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mrs. Bean, alsmede door alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna alle genoemd “Mrs. Bean”. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle verbintenissen met Mrs. Bean. 1.3 De toepasselijkheid van de eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4 Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 1.5 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze algemene voorwaarden.

2. Offertes 2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.2 Koper is juridisch gebonden aan iedere door hem geplaatste order, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch (bijv. via e-mail, internet of EDI) geplaatst. Mrs. Bean is juridisch gebonden vanaf schriftelijke bevestiging van de order, of vanaf aanvang van uitvoering van de order. 2.3 Mrs. Bean behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van de wederpartij zekerheidsstelling te verlangen.

3. Prijzen 3.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, Af fabriek (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), in de lokale valuta van Mrs. Bean, tenzij schriftelijk anders is bepaald door Mrs. Bean. 3.2 Invoering en/of verhoging van invoerrechten, BTW en andere belastingen en heffingen op het product, de daarvoor benodigde grond- en/of hulpstoffen, de levering, of enige andere verhoging van de kosten, na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, zullen door Mrs. Bean één op één worden doorberekend aan Koper.

4. Leveringstermijnen 4.1 De door Mrs. Bean opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Het overschrijden van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, of tot niet-nakoming van enige jegens Mrs. Bean aangegane verplichting. 4.2 Leveringen geschieden Af fabriek (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.3 Het is Koper niet toegestaan de geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of een andere merknaam of verpakking te geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Kwaliteit 5.1 De producten en/of de daarmee verbonden diensten worden geleverd in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals deze is overeengekomen, en zullen voldoen aan monsters die door Mrs. Bean aan Koper ter beschikking zijn gesteld, behoudens onbeduidende, technisch niet te vermijden afwijkingen. 5.2 Mrs. Bean waarborgt dat de samenstelling en kwaliteit van de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschiften van het land waar de producten worden geproduceerd, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 5.3 Mrs. Bean staat er voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel dat is gespecificeerd in de technische specificaties en op het label van het betreffende product.

6. Keuring en klachten 6.1 Koper is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voor be- of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst bedongen kwaliteit of soort. 6.2 Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid product en andere direct bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende vervoersdocumenten te worden vermeld. Klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, te geschieden binnen 5 werkdagen na datum van levering van de producten. Voor gekoelde producten geldt een afwijkende termijn van 24 uur na levering. Klachten worden door Mrs. Bean in behandeling genomen, mits de klacht binnen de genoemde termijn is gedaan en het product op de voorgeschreven wijze is bewaard. Klachten ingediend na de genoemde termijnen worden niet in behandeling genomen. Indien Mrs. Bean daarom verzoekt, is Koper verplicht de producten waarover een klacht is ingediend aan Mrs. Bean te retourneren. 6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zullen klachten, die Mrs. Bean bereiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van producten, evenals reclames betreffende verwerkte en bewerkte producten of betreffende geheel of gedeeltelijk beschadigde of opnieuw verpakte producten niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven. 6.4 Gebreken die aan een deel van de producten zijn geconstateerd, geven geen recht op gehele afkeuring van de levering. 

7. Retourzendingen 7.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Mrs. Bean daarmee uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Mrs. Bean plaatsvinden. 7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Koper. Indien de klacht door Mrs. Bean gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Mrs. Bean aan Koper worden vergoed.8. Overmacht 8.1 Overmacht geeft Mrs. Bean het recht na schriftelijke kennisgeving daarvan aan Koper, de nakoming op te schorten, zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Mrs. Bean toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis waardoor nakoming van een verplichting van Mrs. Bean redelijkerwijs niet kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid of gebeurtenis ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien. 8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen, opeenhoping van orders, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gemis aan voldoende voorraad en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij Mrs. Bean en/of op de levering aan Koper. 8.4 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel de Koper als Mrs. Bean gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 8.5 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, het reeds afgeleverde deel van de producten behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen. 9. Aansprakelijkheid 9.1 De aansprakelijkheid van Mrs. Bean is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad en derhalve ook in geval van grove schuld of opzet van ondergeschikten van Mrs. Bean of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan zaken die het directe gevolg is van het schadetoebrengende feit. Mrs. Bean is derhalve niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen of gevolgschade. 9.2 De aansprakelijkheid van Mrs. Bean voor schade als in het vorige lid bedoeld is verder beperkt tot het door Mrs. Bean met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien in voorkomend geval om welke reden ook er geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van Mrs. Bean beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde. 9.3 Koper zal Mrs. Bean vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Mrs. Bean op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Koper niet aansprakelijk is of zou zijn. 9.4 De beperkingen in de aansprakelijkheid van Mrs. Bean als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Mrs. Bean of haar leidinggevende ondergeschikten. 

10. Verpakking 10.1 Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, zoals onder andere maar niet uitsluitend laadborden, pakkisten, kratten, containers, wordt aan Koper in bruikleen gegeven. Mrs. Bean kan aan Koper statiegeld over de emballage berekenen. 10.2 Tenzij Koper bij ontvangst anders aantoont, wordt Koper geacht de emballage in goede staat te hebben ontvangen. Kosten voor reparatie van de aan de emballage toegebrachte schade worden door Mrs. Bean aan Koper in rekening gebracht. Verlies van de emballage zal eveneens aan Koper in rekening worden gebracht. 10.3 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van Mrs. Bean; Koper is niet bevoegd deze te vervreemden of daarover op andere wijze te beschikken. 10.4 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage dient door Koper voor Mrs. Bean ter beschikking te worden gehouden. Mrs. Bean zal zorg dragen voor het afhalen van de niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage bij Koper. 10.5 De voor eenmalig gebruik bestemde emballage is onderdeel van het geleverde product en zal niet door Mrs. Bean worden teruggenomen. 

11. Betaling 11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders is aangegeven, is Koper verplicht de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of het toepassen van schuldvergelijking. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Mrs. Bean de beschikking over het geld heeft verkregen. 11.2 Zolang vorige leveringen niet volledig zijn betaald, heeft Mrs. Bean het recht indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alsook om verdere levering op te schorten. Koper is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Mrs. Bean de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Mrs. Bean. 11.3 Na verloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal Koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval worden alle vorderingen die Mrs. Bean op Koper heeft in zijn geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Mrs. Bean toekomende rechten. Bovendien kan door Mrs. Bean zonder dat ingebrekestelling vereist is rente in rekening worden gebracht op basis van de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 3%, met dien verstande dat te allen tijde een rente van minimaal 12% per jaar over het uitstaande bedrag is verschuldigd. De renteberekening zal ingaan op de eerste dag nadat de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is verstreken. 11.4 De volledige aan incassering verbonden kosten, zoals porti, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliquideerde kosten, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 750. 11.5 Mrs. Bean is gerechtigd om eventuele door haar aan Koper verschuldigde bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Koper verschuldigd is aan Mrs. Bean, of aan Mrs. Bean gelieerde ondernemingen. 

12. Ontbinding 12.1 Onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding, is Mrs. Bean gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Koper verschuldigd is, de overeenkomst met Koper zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, de geleverde producten terug te nemen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan Koper op te schorten, indien Koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Koper zijn bedrijf staakt, Koper surseance aanvraagt, Koper in staat van faillissement wordt verklaard, Koper een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermede vergelijkbare omstandigheden voordoen. 12.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst op een of meer van de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die Mrs. Bean op Koper heeft, terstond opeisbaar. 

13. Eigendomsvoorbehoud 13.1 Alle door Mrs. Bean aan Koper geleverde producten blijven eigendom van Mrs. Bean, tot de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Mrs. Bean terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Mrs. Bean verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen van Mrs. Bean jegens de Koper wegens tekortschieten door de Koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Mrs. Bean, heeft voldaan. Koper houdt tot dat moment de zaken voor Mrs. Bean. 13.2 Koper is, vóór het moment van volledige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, of de eigendom ervan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 13.3 Indien Koper, vóór het moment van volledige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening uit of mede uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, doet Koper deze zaak voor Mrs. Bean vormen en wordt Mrs. Bean eigenaar van deze zaak. Koper houdt tot het moment van volledige betaling de zaken voor Mrs. Bean. 13.4 Mrs. Bean is gerechtigd de producten die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder voorafgaande waarschuwing. Koper machtigt Mrs. Bean reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, komen voor rekening van Koper. 13.5 Alle in het bezit van Koper zijnde van Mrs. Bean afkomstige producten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van Koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan. 

14. Geschillen 14.1 Alle geschillen tussen Koper en Mrs. Bean, ook betreffende de enkele invordering van het door Koper verschuldigde, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de contractsluitende Mrs. Bean entiteit is gevestigd, welke rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. 14.2 In afwijking van het in lid 1 bepaalde is Mrs. Bean te allen tijde gerechtigd een geschil ter beslechting door arbitrage voor te leggen overeenkomstig de Rules of Arbitration van de International Chamber of Commerce door een of meer arbiters benoemd overeenkomstig de genoemde regels. 

15. Toepasselijk recht 15.1 Op alle verbintenissen met Mrs. Bean , is uitsluitend het recht van toepassing van het land waar de contractsluitende Mrs. Bean entiteit is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

16. Diversen 16.1 Koper zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Mrs. Bean geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mrs. Bean. 16.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Mrs. Bean behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de vervangen bepaling.