Verzending

Deze punten zijn opgesteld in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

Levering & verzending
De door Mrs. Bean opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Het overschrijden van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, of tot niet-nakoming van enige jegens Mrs. Bean aangegane verplichting. Leveringen geschieden Af fabriek (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is Koper niet toegestaan de geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of een andere merknaam of verpakking te geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Retourzendingen
Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Mrs. Bean daarmee uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Mrs. Bean plaatsvinden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Koper. Indien de klacht door Mrs. Bean gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Mrs. Bean aan Koper worden vergoed.